F. B. H. O. Federatie van Biljartverenigingen voor Haarlem en Omstreken

www.fbho.nl

 

Haarlem, februari 2017

 

Geachte wedstrijdleider

 

Onder verwijzing naar de ter zake geldende statutaire en reglementaire bepalingen nodig ik u hierbij gaarne uit tot het bijwonen van de

Algemene jaarvergadering & ledenvergadering, welke zal worden gehouden op Woensdag 15 februari 2017 om 20.30 uur in het clublokaal

BC. Suisse * West kolk 10 * 2063 JR Spaarndam * tel: 023 537 18 65

 

De agenda luidt:

 

1. Opening;

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen. (Is in bezit).

5. Financiële zaken

- financieel verslag

- begroting

6. Bestuursverkiezing (Vacant Voorzitter).

7. Benoeming kascommissie

8. Algemene zaken

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Mocht het voor de geldigheid van de vergadering vereiste aantal stemgerechtigde verenigingen niet aanwezig zijn, dan zal -

overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Huishoudelijk Reglement - een tweede vergadering met dezelfde agenda worden vastgesteld, en wel op

Woensdag 15 februari 2017 te 20.35 uur en eveneens in voormelde lokaliteit.

Deze tweede vergadering zal, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde verenigingen, het recht hebben bindende besluiten te nemen.

 

In het vertrouwen u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft met sportgroet,

 

Secretaris,

 

PS

Komt u allemaal het is ook voor u van belang.