F. B. H. O. Federatie van Biljartverenigingen voor Haarlem en Omstreken www.fbho.nl

Opgericht 1934                                                                 

 

Haarlem 1 augustus 2017

 

Geacht Biljarters,

 

Onder verwijzing naar de ter zake geldende statutaire en reglementaire bepalingen nodig ik u en nog een afgevaardigde van uw leden hierbij gaarne uit tot het bijwonen van de

Halfjaarlijkse- tevens Wedstrijdleidervergadering welke zal worden gehouden op

Op Dinsdag 15 augustus 2017 Café “ De Hoek “ Julianapark 68 *2022 AB Haarlem

  Telefoon 023-5251975

 

  De agenda luidt:

 

1. Opening;

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken                    

4. Notulen ( is in bezit).

5. Algemene zaken

6. Pauze                     

7. Uitslag verkiezing Commissaris gekozen.                     

8. Loting ABB ronde

9. Indeling Competitie 2017/2018

10. Rondvraag.

11. Sluiting

 

Mocht het voor de geldigheid van de vergadering vereiste aantal stemgerechtigde verenigingen niet aanwezig zijn, dan zal - overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Huishoudelijk Reglement - een tweede vergadering met dezelfde agenda worden vastgesteld, en wel op Dinsdag 15 Augustus 2017 te 20.35 uur en eveneens in voormelde lokaliteit.

Deze tweede vergadering zal, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde verenigingen, het recht hebben bindende besluiten te nemen.

 

In het vertrouwen u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft met sportgroet,

 

Namens het bestuur,

 

Secretaris,