F. B. H. O. Federatie van Biljartverenigingen voor Haarlem en Omstreken

www.fbho.nl                                                             

Haarlem, februari 2016

 

Geachte wedstrijdleider

 

Onder verwijzing naar de ter zake geldende statutaire en reglementaire bepalingen nodig ik u hierbij gaarne uit tot het bijwonen van de Algemene jaarvergadering & ledenvergadering, welke zal worden gehouden op Woensdag 10 februari 2016 om 20.30 uur in het clublokaal

BC. Spoorloos * Westerstraat 97 zw * 2013 PN Haarlem * tel: 023 785 08 32

 

De agenda luidt:

 

1. Opening;

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken         Kas controle uitslag                           

4. Notulen. (is in bezit).

5. Financiële zaken

  financieel verslag

  begroting

6. Bestuursverkiezing          vacant Voorzitter

7. Benoeming kascommissie

8. Algemene zaken

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

Mocht het voor de geldigheid van de vergadering vereiste aantal stemgerechtigde verenigingen niet aanwezig zijn, dan zal - overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Huishoudelijk Reglement - een tweede vergadering met dezelfde agenda worden vastgesteld, en wel op

Woensdag 10 februari 2016 te 20.35 uur en eveneens in voormelde lokaliteit.

Deze tweede vergadering zal, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde verenigingen, het recht hebben bindende besluiten te nemen.

 

In het vertrouwen u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft met sportgroet,

 

Secretaris,

 

PS

Komt u allemaal het is ook voor u van belang.