F. B. H. O. Federatie van Biljartverenigingen voor Haarlem en Omstreken

www.fbho.nl                                                             

Haarlem, 14 januari 2015

 

Geachte wedstrijdleider

 

Onder verwijzing naar de ter zake geldende statutaire en reglementaire bepalingen nodig ik u hierbij gaarne uit tot het bijwonen van de

Algemene jaarvergadering & ledenvergadering, welke zal worden gehouden op Woensdag 18 februari 2015 om 20.30 uur in het clublokaal

BC. `t Hoekje * Reitzstraat 40 * 2021 TS Haarlem * tel: 023 525 75 33

 


De agenda luidt:

 

1. Opening;

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen. (is in bezit).

5. Financiƫle zaken

  financieel verslag

  begroting

6. Bestuursverkiezing

7. Benoeming kascommissie

8. Algemene zaken

9. Rondvraag

10.Sluiting

 

Mocht het voor de geldigheid van de vergadering vereiste aantal stemgerechtigde verenigingen niet aanwezig zijn, dan zal - overeenkomstig de desbetreffende

bepalingen in het Huishoudelijk Reglement - een tweede vergadering met dezelfde agenda worden vastgesteld, en wel op

Woensdag 18 februari 2012 te 20.35 uur en eveneens in voormelde lokaliteit.

Deze tweede vergadering zal, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde verenigingen, het recht hebben bindende besluiten te nemen.

 

In het vertrouwen u met het vorenstaande voldoende te hebben geĆÆnformeerd, verblijft met sportgroet,

 

Secretaris,

 

PS

Komt u allemaal het is ook voor u van belang.