F. B. H. O. Federatie van Biljart verenigingen voor Haarlem en Omstreken

       
                           

Notulen van de Jaarvergadering, tevens wedstrijdleiders vergadering van 6 februari 2012,

       

gehouden in het Clublokaal BC Suisse Spaarndam.

               
                           

Aanwezig waren:

   

Afwezig waren:

             

`t Spaarne, De Hoek,

   

Haarlem West, Suisse, DWK,

         

de Gunstige klos

     

`t Hoekje, HB Cars.

           

Westerhout

                       
                           
                           

1. Opening:

                       

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom,

     

en stelt voor 5 minuten te wachten of een meerderheid van verenigingen aanwezig is.

       

De meerderheid was er niet dus stelt de Voorzitter voor om 20.35 uur met de vergadering

     

te beginnen.

                       
                           

2. Mededelingen:

                     

De Voorzitter deelde mee dat De heer Jan Douma is overleden er ging een schok van verbijstering door de leden heen. Een grafkrans is word verstuurd.

De Voorzitter ging weer tot de orde van de dag over.

             

DGK krijgt 40 punten bijgeschreven op de stand van de competitie omdat HB Cars niet is op komen dagen voor de wedstrijd.

     

De Voorzitter leest het verslag kascommissie voor.

             
                           
                           

3. Ingekomen stukken:

                     

De heer Han van Egmond ligt in het ziekenhuis heeft hartklachten we horen verder wel

       

hoe het gaat. Komt in het boekje.

                 
                           
                           

4. Notulen van de vergadering van 7 september 2011.

             

Notulen is goed gekeurd. (Geen mededelingen).

               
                           
                           

5. Financiën:

                       

1. Het verslag van de kascommissie is goedgekeurd.

             

2. De penningmeester gaf uitleg van de kosten die zijn ook op de begroting gespecificeerd

     

3. Jaarbegroting is goedgekeurd, de contributie wordt niet verhoogd.

           

4. Verkiezing Kascommissie. De heer C,Maerten blijft nog een jaar,

           

De heer Zeemering treedt af, en de heer Pim Winkel volgt hem op voor 2 jaar.

       
                           
                           

6. Bestuursverkiezingen:

                   

De Wedstrijdleider is afgetreden, maar door de vergadering herkozen. Maik gefeliciteerd.

     
                           
                           

7. Rondvraag:

                       

Er waren geen vragen voor de rondvraag.

                 
                           
                           

Sluiting

                       
                           
                           

De Voorzitter bedankt de vergadering en de locatie en sluit af om 21.10 uur.

         
                           
                           

Secretaris