F. B. H. O. Federatie van Biljartverenigingen voor Haarlem en Omstreken

       

www.fbho.nl

                       
                           

Secretariaat

       

Opgericht 1934

           

C. G. van Die

       

www.fbho.nl

           

Kleverlaan 204

       

ING Bank 7966 t.n.v. F.B.H.O.

         

2023 JM Haarlem

                       

Tel,: 023 526 43 70

                       

E- mail,: kees@vandie.nu

                     
       

Jaarvergadering & Leden vergadering.

           
                           
                           

Haarlem, 14 januari 2012

                     

                         

Geachte wedstrijdleider

                     
                           

Onder verwijzing naar de ter zake geldende statutaire en reglementaire bepalingen nodig ik u hierbij gaarne uit

     

tot het bijwonen van de Algemene jaarvergadering & ledenvergadering, welke zal worden gehouden

     

op Maandag 6 februari 2012 om 20.30 uur in het clublokaal

             

BC. Suisse * Westkolk 10 * 2063 JR Spaarndam * tel: 023 537 18 65

           
                           
                           

De agenda luidt:

                       
                           

1. Opening;

                       

2 Mededelingen.

                       

3. Ingekomen stukken;

                     

4. Notulen. (is in bezit).

                     

5. Financiële zaken

                       

- financieel verslag

                       

- verslag kascommissie

                     

- begroting

                       

6. Bestuursverkiezing

                     

7. Benoeming kascommissie

                     

8. Algemene zaken:

                       

9. Rondvraag

                       

10. Sluiting

                       
                           

Mocht het voor de geldigheid van de vergadering vereiste aantal stemgerechtigde verenigingen niet aanwezig zijn,

   

dan zal - overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Huishoudelijk Reglement - een tweede vergadering

   

met dezelfde agenda worden vastgesteld, en wel op

               

Maandag 6 februari 2012 te 20.35 uur en eveneens in voormelde lokaliteit.

           

Deze tweede vergadering zal, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde verenigingen, het recht hebben bindende besluiten te nemen

                           

Secretaris,

                       

                         

PS

                         

Komt u allemaal het is ook voor u van belang.